Storform

LEAN og ledelseDoktorgrad i Lean og ledelse

Doktorarbeidet i Storform tar utgangspunkt i virksomheters arbeidsorganisering knyttet til endring og omstilling med fokus på Lean og kontinuerlig forbedring.

Lean fremstår i dag som en veldokumentert metode med røtter tilbake til Japan og Toyota sitt produksjonssystem. Lean ble først kjent for verden gjennom boka «The machine that changes the world» (Womack and Jones mfl. 1990). Siden den gang har et utall virksomheter globalt anvendt metodene fra Japans bilindustri og kan i dag vise til omfattende forskning og vitenskapelige publikasjoner gjennom 30 år.

Forskning på Lean viser også at selv om metodene i Lean synes å være virkningsfulle, er det relativt få som faktisk lykkes med å integrere Lean som en varig og gjennomgående endringsstrategi i sin virksomhet. Studier indikerer at faktisk så få som 10 % av virksomheter som ønsker å integrere Lean, reelt lykkes med å implementere disse prinsippene gjennomgående i egen virksomhet.

Forskning på Lean har gjerne dreid seg mye om hvilke suksessfaktorer som sikrer vellykket og varig implementering. I dette perspektivet fremstår ledelse og lederes påvirkning som den viktigste suksessfaktor. Faktisk viser forskning at ledelse angis å være over 50 % viktigere enn andre suksessfaktorer når en snakker om vellykket implementering. Det synes derfor å være en relativt samlet oppfatning om at lederrollen spiller en sentral rolle når virksomheter skal implementere Lean i egen virksomhet.

Det som derimot synes å mangle innen forskning på Lean og ledelse er mer presist hva slags type lederadferd det er snakk om når en definerer lederrollen som en sentral suksessfaktor. Ofte beskrives ledelse som «supportive» eller «active» da spesielt knyttet til topplederrollen i en virksomhet. Men hva som faktisk ligger i «supportive» eller hvilken konkret adferd en her snakker om, er det forsket lite på innen Lean og ledelse. Et annet poeng er at det ikke synes å være noen åpenbar distinksjon mellom de ulike nivåer av ledelse i en organisasjon, og hvordan adferd på disse nivåene fremstår for å lykkes med Lean-implementering. I dette perspektivet må en kunne stille spørsmål om hvorvidt ledelse på toppnivå er lik eller skiller seg fra ledelse på lavere nivåer når en lykkes med Lean-implementering.

Dette prosjektet tar derfor utgangspunkt i disse spørsmålene og ønsker å undersøke mer inngående hva slags lederadferd som sikrer suksessfull Lean-implementering, og hvordan denne lederadferden fremstår på ulike nivåer i en organisasjon.

Målet med prosjektet er således å avdekke suksessfull lederadferd i en vellykket internasjonal bedrift innen Lean og Lean-implementering. Her brukes Elkem ASA som objekt for selve prosjektet. Elkem har jobbet med Lean og kontinuerlig forbedring i snart 25 år og kan vise til en formidabel utvikling og resultatforbedring i denne perioden. Videre er Elkem et internasjonalt selskap med flere titalls fabrikker i flere verdensdeler, herunder Asia, Sør-Amerika, Amerika, samt Europa. Elkem tilbyr prosjektet en formidabel base av informasjon og kunnskap omkring hva slags ledelse som faktisk støtter Lean-implementering i et internasjonalt selskap.

Delmål i prosjektet er å avdekke suksessfull lederadferd knyttet til Lean-implementering på ulike nivåer i en internasjonal organisasjon. Toppledernivå, mellomledernivå, samt team- / arbeidsleder-nivå. Det planlegges å skrive tre vitenskapelige artikler knyttet til disse nivåene.

Torbjørn Hekneby har i en årrekke jobbet med og vært opptatt av dette fagområdet. Vi i Storform er både stolte og glade for å være en del av et så viktig stykke forskningsarbeid.

 


Torbjørns videoblogg

Torbjørn har regelmessig spilt inn rapporter fra arbeidet med doktorgraden. Her finner du linker til alle. Er du opptatt av, og nysgjerrig på Lean og ledelse, anbefaler vi at du tar deg tid til å se og høre dem i sin helhet. De nyeste ligger først.

Blogg #5 - 16.08.2019

Blogg #4 - 01.02.2018

Blogg #3 - 15.08.2017

Blogg #2 - 02.07.2017

Blogg #1 - 30.06.2017

Personvernerklæring Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info
Scroll down